หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

Elementข้อมูลคณะ


วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก ซึ่งเป็นสถาบันที่เปิดการเรียนการสอนด้านสื่อสารการเมืองเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทตระหนักถึงความจำเป็นและความต้องการเร่งด่วนดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับนโยบายของมหาวิทยาลัยซึ่งมุ่งเน้นที่จะสร้างเสริมความรู้และการวิจัยขั้นสูงในทุกสาขาทางสังคมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อพิจารณาถึงศักยภาพและความพร้อมทั้งด้านบุคลากร สถานที่ อุปกรณ์ ตลอดจนความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาชั้นสูงและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเอื้ออำนวยต่อการดำเนินงานและบริหารจัดการศึกษาในระดับสูงตามที่ได้จัดทำไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) จึงเห็นสมควรจัดให้มีการศึกษาในระดับรัฐศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมืองขึ้น เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตทางสื่อสารการเมืองที่มีความรู้ อย่างลุ่มลึกในศาสตร์การเมืองและ การสื่อสาร และรู้รอบด้านในลักษณะสหวิทยาการ เพื่อร่วมสร้างสรรค์ องค์ความรู้ใหม่ ๆในการสื่อสารทางการเมืองของไทย ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม และนำความรู้เหล่านี้ไปสู่การประยุกต์ใช้ในการดำเนินการสื่อสารทางการเมืองในระดับนโยบายสำหรับพรรคการเมือง องค์กรสื่อมวลชน องค์การ ทางการเมืองอื่น ๆ ตลอดจนช่วยส่งเสริมการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มีความก้าวหน้าเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริง

Elementหลักสูตร


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)

สาขาวิชาการสื่อสารการเมือง

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา ค่าเล่าเรียน/เทอม ส่วนลด หมายเหตุ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 620,000 ส่วนลด 10% (560,000) -ศิษย์เก่า

Elementคณาจารย์


Contact Information
คณะศิลปศาสตร์
  • 02-9705820 ต่อ 655, 660 สายตรง 02-970-6407
  • info@krirk.ac.th
  • Visit Website
  • มหาวิทยาลัยเกริก เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
Stay in Touch

Our Faculty