หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

Elementข้อมูลคณะ


  • ดำเนินภารกิจด้านการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการสู่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  • ลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั้งวิชาการและวิชาชีพ คือ มีความรู้ และทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกแบบผู้ประกอบการ
  • ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพทั้งวิชาการและวิชาชีพ
  • ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบ และวิธีการเรียนการสอนให้ทันเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง

Elementหลักสูตร


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์โลกาภิวัฒน์

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา ค่าเล่าเรียน/เทอม ส่วนลด หมายเหตุ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 142,450 ส่วนลด 15%
ส่วนลด 20%
ส่วนลด 25%
-บุคคลทั่วไป
-ศิษย์เก่าเดี่ยว, บุคคลทั่วไป 5-9 คน, ข้าราชการ
-ศิษย์เก่าเป็นกลุ่ม 5 คน, บุคคลทั่วไปเป็นกลุ่ม 10 ขึ้นไป, ข้าราชการเป็นกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

Elementคณาจารย์


Contact Information
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
  • 02-9705820 ต่อ 219, 653
  • info@krirk.ac.th
  • Visit Website
  • มหาวิทยาลัยเกริก เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
Stay in Touch