หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A)

Elementข้อมูลคณะ


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  ปรับปรุงใหม่ ปี พ.ศ.2560  สำหรับผู้บริหารและผู้ประกอบการยุคใหม่ เป็นหลักสูตรภาคปกติ  แต่จัดการเรียนการสอนในวันอาทิตย์  เหมาะสำหรับคนทำงานเต็มเวลาและสามารถค้นคว้าได้  โดยเปิดในหลากหลายกลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการ   การตลาดสมัยใหม่  การเงินและการลงทุน  การบัญชี   การจัดการธุรกิจการบิน   และการจัดการโลจิสติกส์โลกาภิวัตน์   จัดการเรียนการสอนแบบบล็อกคอร์ส  “ผสมผสานองค์ความรู้ด้านทฤษฎีและปฏิบัติ  โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์พิเศษที่มีความรู้ความสามารถจากมหาวิทยาลัยของรัฐและองค์การธุรกิจชั้นนำ”   มีระบบการให้คำปรึกษานักศึกษาอย่างทั่วถึง สามารถจบการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามเวลาที่กำหนด

Elementหลักสูตร


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A (เรียนวันอาทิตย์ 08.00-19.00 น.) บล็อกคอร์ส 

กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการ
กลุ่มวิชาการตลาดสมัยใหม่
กลุ่มการเงินและการลงทุน
กลุ่มวิชาการบัญชี
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์โลกาภิวัตน์

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา หน่วยกิต
ตลอดหลักสูตร
ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร
การชำระค่าเล่าเรียน หมายเหตุ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 36  125,000 แบ่งชำระได้ 4 งวด ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี 1 เทอม

Elementคณาจารย์


Contact Information
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
  • 02-9705820 ต่อ 219, 089-9222786, 081-4506226
  • info@krirk.ac.th
  • Visit Website
  • มหาวิทยาลัยเกริก เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
Stay in Touch

Our Faculty