หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

Elementข้อมูลคณะ


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ได้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2534 และได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2535 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ เปิดสอนเฉพาะภาคค่ำ หลักสูตร 4 ปี

คณะนิติศาสตร์ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2539 นับแต่ก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ คณะฯ ได้ดำเนินการการจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชานิติศาสตร์อย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ใน พ.ศ. 2544 คณะนิติศาสตร์ ได้ดำเนินการขอเปิดดำเนินการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ และได้รับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้เปิดดำเนินการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) ตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป

Elementหลักสูตร


หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
สาขาวิชากฎหมายมหาชน

 

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร
ส่วนลด หมายเหตุ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 158,000 ส่วนลด 15%
ส่วนลด 20%
ส่วนลด 25%
-บุคคลทั่วไป
-ศิษย์เก่าเดี่ยว, บุคคลทั่วไป 5-9 คน, ข้าราชการ
-ศิษย์เก่าเป็นกลุ่ม 5 คน, บุคคลทั่วไปเป็นกลุ่ม 10 ขึ้นไป, ข้าราชการเป็นกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

Elementคณาจารย์


Contact Information
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
  • 02-9705820 ต่อ 227
  • info@krirk.ac.th
  • Visit Website
  • มหาวิทยาลัยเกริก เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
Stay in Touch