คณะศิลปศาสตร์

Elementข้อมูลคณะ


คณะศิลปศาสตร์เปิดสอนหลายหลักสูตรและสาขาวิชา สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนที่มีความหลากหลายทั้งยังมีหลักสูตรและสาขาวิชาเพื่อเตรียมพร้อมและรองรับการเข้าสู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน (AEC) อาทิ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

Elementหลักสูตร


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาจีน
เน้นให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ ในการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

สาขาวิชาการจัดการ
เน้นให้นักศึกษาเป็นผู้นำที่มีความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์การทุกประเภท

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
เน้นให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จริงในการสื่อสารทางธุรกิจ

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และการพัฒนาสังคม
เน้นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เข้มข้น ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนทั่วประเทศ พร้อมรองรับบัณทิต

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
กลุ่มวิชาการปกครอง
กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
เน้นให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริการวิชาด้านหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยปัจจุบันถือเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่ขาดแคลน ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมาก

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา ค่าเล่าเรียน/เทอม ส่วนลด หมายเหตุ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 30,000 -เงื่อนไข ส่วนลดเฉพาะค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในแต่ละภาค
– ค่าลงทะเบียนจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในแต่ละภาค
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสังคม 30,000
สาขาวิชาการจัดการ 30,000
สาขาวิชาสาธารณสุขบัณฑิต 35,000

Elementคณาจารย์


Contact Information
คณะศิลปศาสตร์
  • 02-9705820 ต่อ 644, 434 สายตรง 02-973-6737
  • info@krirk.ac.th
  • Visit Website
  • มหาวิทยาลัยเกริก เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
Stay in Touch

Our Faculty