คณะบริหารธุรกิจ

Elementข้อมูลคณะ


  • ดำเนินภารกิจด้านการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการสู่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  • ลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั้งวิชาการและวิชาชีพ คือ มีความรู้ และทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกแบบผู้ประกอบการ
  • ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพทั้งวิชาการและวิชาชีพ
  • ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบ และวิธีการเรียนการสอนให้ทันเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง

Elementหลักสูตร


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา ค่าเล่าเรียน/เทอม ส่วนลด หมายเหตุ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 30,000 -ถ้านักศึกษามาจากโรงเรียน ที่ทำ MOU กับมหาวิทยาลัยจะได้รับส่วนลด 10 %
สาขาวิชาการตลาด 30,000
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30,000
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 30,000
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 30,000
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 30,000

Elementคณาจารย์


Contact Information
คณะบริหารธุรกิจ
  • 02-9705820 ต่อ 215 สายตรง 02-973-6742
  • info@krirk.ac.th
  • Visit Website
  • มหาวิทยาลัยเกริก เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
Stay in Touch