คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (วันอาทิตย์)

Elementข้อมูลคณะ


 • ดำเนินภารกิจด้านการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการสู่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • ลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั้งวิชาการและวิชาชีพ คือ มีความรู้ และทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกแบบผู้ประกอบการ
 • ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพทั้งวิชาการและวิชาชีพ
 • ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบ และวิธีการเรียนการสอนให้ทันเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง

Elementหลักสูตร


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (เฉพาะวันอาทิตย์)

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration
Program in Information Technology and Management

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
135 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. ผู้ดูแลฐานข้อมูล (Database Administrator)
2. นักพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application Developer)
3. นักออกแบบเว็บ (Web Developer)
4. เจ้าหน้าที่เทคนิคสารสนเทศ (IT Help Desk Technician)
5. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)
6. นักออกแบบวิดิโอเกมส์ (Video Game Designer)
7. นักออกแบบกราฟฟิก (Graphic Designer)
8. ผู้ดูแลความปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security Specialist)
9. วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer)
10. ผู้จัดการแผนกสารสนเทศ (IT Manager)
11. นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)
12. ผู้จัดการโครงการ สารสนเทศ (IT Project Manager)
13. โปรแกรมเมอร์ (Computer Programmer)
14. ผู้ออกแบบภาพยนตร์เคลื่อนไหว (Computer Animator)

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา กองทุนที่กู้ยืมได้ ค่าเล่าเรียน
 เทอม 1  เทอม 2  เทอม 3  4 ปี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (เฉพาะวันอาทิตย์) กยศ./กรอ. 28,700 245,000

ส่วนลด (Passive) มีสิทธิโดยไม่ต้องเข้าร่วมโครงการฯ

 • ระดับปริญญาตรี แบ่งชำระค่าเล่าเรียนได้ 3 งวด
 • ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบและภาคพิเศษ
  ส่วนลด 10 % ของค่าหน่วยกิต สำหรับผ่อนชำระ 3 งวด
  ส่วนลด 20 % ของค่าหน่วยกิต สำหรับชำระเต็มจำนวน

Elementคณาจารย์


Contact Information
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (วันอาทิตย์)
 • 02-9705820 ต่อ 224
 • info@krirk.ac.th
 • Visit Website
 • มหาวิทยาลัยเกริก เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
Stay in Touch

Our Faculty