คณะนิเทศศาสตร์

Elementข้อมูลคณะ


มหาวิทยาลัยเกริกได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยในระยะแรกได้ใช้ชื่อร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ คือคณะนิเทศศาสตร์และศิลปะศาสตร์ และดำเนินการเรียนการสอนเพียง 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลังจากนั้น ในปี พ.ศ.2542 ได้แยกออกจากคณะศิลปศาสตร์ เป็นคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และได้มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Elementหลักสูตร


หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา กองทุนที่กู้ยืมได้ ค่าเล่าเรียน
 เทอม 1  เทอม 2  เทอม 3  4 ปี
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ภาคปกติ) กยศ. 30,000 30,000 240,000

ส่วนลด (Passive) มีสิทธิโดยไม่ต้องเข้าร่วมโครงการฯ

  • ระดับปริญญาตรี แบ่งชำระค่าเล่าเรียนได้ 3 งวด
  • ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบและภาคพิเศษ
    ส่วนลด 10 % ของค่าหน่วยกิต สำหรับผ่อนชำระ 3 งวด
    ส่วนลด 20 % ของค่าหน่วยกิต สำหรับชำระเต็มจำนวน

Elementคณาจารย์


Contact Information
คณะนิเทศศาสตร์
  • 02-9705820 ต่อ 424 สายตรง 02-970-577
  • info@krirk.ac.th
  • Visit Website
  • มหาวิทยาลัยเกริก เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
Stay in Touch