คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์บัณฑิต (ภาคสมทบ)

Elementข้อมูลคณะ


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2534 ปัจจุบันเปิดทำการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี และหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท ทุกหลักสูตรผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาแล้วจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (กต.) คณะกรรมการอัยการ (กอ.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และสภาทนายความแห่งประเทศไทย

คณะนิติศาสตร์จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเรียนเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชากฎหมายให้แก่บุคคลทั่วไปซึ่งประกอบอาชีพอยู่แล้วทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ให้สามารถเข้าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนอกเวลาปฏิบัติงานเพื่อนำความรู้ทางกฎหมายไปใช้เสริมกับงานในสายงานที่ตนปฏิบัติ

Elementหลักสูตร


หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (ภาคสมทบ วันเสาร์-วันอาทิตย์)

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา กองทุนที่กู้ยืมได้ ค่าเล่าเรียน
 เทอม 1  เทอม 2  เทอม 3  4 ปี
สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ วันเสาร์-วันอาทิตย์) กยศ./กรอ. 42,300 245,000

ส่วนลด (Passive) มีสิทธิโดยไม่ต้องเข้าร่วมโครงการฯ

  • ระดับปริญญาตรี แบ่งชำระค่าเล่าเรียนได้ 3 งวด
  • ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบและภาคพิเศษ
    ส่วนลด 10 % ของค่าหน่วยกิต สำหรับผ่อนชำระ 3 งวด
    ส่วนลด 20 % ของค่าหน่วยกิต สำหรับชำระเต็มจำนวน

Elementคณาจารย์


Contact Information
คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์บัณฑิต (ภาคสมทบ)
  • 02-9705820 ต่อ 211 สายตรง 02-973-6741
  • info@krirk.ac.th
  • Visit Website
  • มหาวิทยาลัยเกริก เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
Stay in Touch