คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์บัณฑิต (ภาคสมทบ)

Elementข้อมูลคณะ


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2534 ปัจจุบันเปิดทำการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี และหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท ทุกหลักสูตรผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาแล้วจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (กต.) คณะกรรมการอัยการ (กอ.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และสภาทนายความแห่งประเทศไทย

คณะนิติศาสตร์จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเรียนเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชากฎหมายให้แก่บุคคลทั่วไปซึ่งประกอบอาชีพอยู่แล้วทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ให้สามารถเข้าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนอกเวลาปฏิบัติงานเพื่อนำความรู้ทางกฎหมายไปใช้เสริมกับงานในสายงานที่ตนปฏิบัติ

Elementหลักสูตร


หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (ภาคปกติ)
หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (ภาคสมทบ เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ส่วนลด หมายเหตุ
สาขาวิชานิติศาสตร์ 178,700  – ส่วนลด 20% ของค่าเล่าเรียนรายภาคเมื่อชำระครั้งเดียวภายในกำหนด

– ส่วนลด 10% ของค่าเล่าเรียนรายภาค เมื่อแบ่งชำระ 3 งวด

Elementคณาจารย์


Contact Information
คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์บัณฑิต (ภาคสมทบ)
  • 02-9705820 ต่อ 211 สายตรง 02-973-6741
  • info@krirk.ac.th
  • Visit Website
  • มหาวิทยาลัยเกริก เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
Stay in Touch