หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

Elementข้อมูลคณะ


ในปัจจุบันอันเป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IMS) คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริกได้พัฒนาหลักสูตรให้ทันกับความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงข้ามชาติที่ดำเนินอยู่ในปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป

Elementหลักสูตร


หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา หน่วยกิต
ตลอดหลักสูตร
ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร
การชำระค่าเล่าเรียน หมายเหตุ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

Elementคณาจารย์


Contact Information
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
  • 02-9705820 ต่อ 620
  • info@krirk.ac.th
  • มหาวิทยาลัยเกริก เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
Stay in Touch

Our Faculty