เจ้าหน้าที่งานผลิตสื่อ Digital และ Social Media

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานผลิตสื่อ Digital และ Social Media

จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ดูแลด้านภาพลักษณ์องค์กร และการสื่อสาร รวมถึงจัดเตรียมข้อมูลผลงานของบริษัทเพื่อสื่อสารกับสาธารณะ
2. เป็นตัวกลางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
3. สร้างสรรค์ ออกแบบ แนวคิด (Concept) การเขียน Copy Write เพื่อใช้ในสื่อต่างๆ
4. ร่วมเสนอแนวคิด (Concept) ทิศทางวารสารฯให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
5. รวบรวม จัดทำ clipping วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารและโฆษณาขององค์กรและคู่แข่งขัน
6. ติดต่อประสานกับตัวแทนสื่อต่างทั้ง Online และ Offline เพื่อให้งานสื่อสารเป็นไปตามแผนงาน
7. Update ข้อมูลใน Social Media และ Website ของบริษัท
8. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
– ชาย/หญิง อายุ 25-35ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา PR Advertising , Mass Communication การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน Online Marketing อย่างน้อย 2 ปี
– มีความรู้เป็นอย่างดีด้าน Social Network ต่างๆเช่น FaceBook , IG, Twitter , Line เป็นต้น
– มีความรู้ด้าน SEO , Email marketing , Face Book Marketing เป็นอย่างดี
– มีความคิดสร้างสรรค์ รักในการออกแบบ สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Illustrator,และ Microsoft Office ได้
– มีความเข้าใจในกระบวนการทำงานด้านการออกแบบ เพื่อสามารถสื่อสารให้ตรงตามเป้าหมายของโครงการและองค์กร
– มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ การประสานงาน กับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถรับมือและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

สวัสดิการ
– ค่ารักษาพยาบาล
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันอุบัติเหตุ
– กองทุนประกันสังคม
– ค่าครองชีพ และเงินเดือนประจำ

Course Information
  • Course Id:Lorem ipsum dolor
  • Credit:02-523-1254
  • Room:info@krirk.ac.th
  • Days:www.krirk.ac.th
  • Timings:มหาวิทยาลัยเกริก : เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220