การประชุมสภา มหาวิทยาลัยเกริก

การประชุมสภา มหาวิทยาลัยเกริก


ครั้งที่ วันที่ สถานที่ รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 3/2561 วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารมังคละพฤกษ์ Download
การประชุมครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารมังคละพฤกษ์ Download
การประชุมครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารมังคละพฤกษ์ Download
การประชุมครั้งที่ 4/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารมังคละพฤกษ์ Download