ปฏิทินประชุมสภา

ปฏิทินการประชุมสภา มหาวิทยาลัยเกริก


ปฏิทินการประชุมสภา มหาวิทยาลัยเกริก ประจำปี 2561
ลำดับ วัน/เดือน/ปี
ครั้งที่ 1   วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
ครั้งที่ 2   วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561
ครั้งที่ 3   วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561
ครั้งที่ 4   วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวามคม 2561

ปฏิทินการประชุมสภา มหาวิทยาลัยเกริก ประจำปี 2560
ลำดับ วัน/เดือน/ปี
ครั้งที่ 1   วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560
ครั้งที่ 2   วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560
ครั้งที่ 3   วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560
ครั้งที่ 4   วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560