หลักสูตร

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร ระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ ภาคปกติ

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ. 5) หรือเทียบเท่า
2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า
3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
4. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
5. มีความประพฤติเรียบร้อย
6. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาใด อันเนื่องมาจากความประพฤติ
7. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร ในพุทธศาสนา

Read More

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร ระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ ภาคปกติ

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ. 5) หรือเทียบเท่า
2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า
3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
4. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
5. มีความประพฤติเรียบร้อย
6. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาใด อันเนื่องมาจากความประพฤติ
7. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร ในพุทธศาสนา

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา ค่าเล่าเรียน/เทอม ส่วนลด หมายเหตุ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 30,000 -เงื่อนไข ส่วนลดเฉพาะค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในแต่ละภาค
– ค่าลงทะเบียนจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในแต่ละภาค
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสังคม 30,000
สาขาวิชาการจัดการ 30,000
สาขาวิชาสาธารณสุขบัณฑิต 35,000
Read More

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร ระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ ภาคปกติ

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ. 5) หรือเทียบเท่า
2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า
3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
4. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
5. มีความประพฤติเรียบร้อย
6. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาใด อันเนื่องมาจากความประพฤติ
7. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร ในพุทธศาสนา

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา ค่าเล่าเรียน/เทอม ส่วนลด หมายเหตุ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 30,000 -เงื่อนไข ส่วนลดเฉพาะค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในแต่ละภาค
– ค่าลงทะเบียนจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในแต่ละภาค
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสังคม 30,000
สาขาวิชาการจัดการ 30,000
สาขาวิชาสาธารณสุขบัณฑิต 35,000
Read More

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร ระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ภาคปกติ

1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาอื่นหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับอนุปริญญา ซึ่งสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเป็นรายวิชาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกริก
2.สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ส่วนลด หมายเหตุ
สาขาวิชานิติศาสตร์ 178,700 – ส่วนลด 20% ของค่าเล่าเรียนรายภาคเมื่อชำระครั้งเดียวภายในกำหนด
– ส่วนลด 10% ของค่าเล่าเรียนรายภาค เมื่อแบ่งชำระ 3 งวด
Read More

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร ระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ภาคปกติ

1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาอื่นหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับอนุปริญญา ซึ่งสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเป็นรายวิชาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกริก
2.สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ส่วนลด หมายเหตุ
สาขาวิชานิติศาสตร์ 178,700 – ส่วนลด 20% ของค่าเล่าเรียนรายภาคเมื่อชำระครั้งเดียวภายในกำหนด
– ส่วนลด 10% ของค่าเล่าเรียนรายภาค เมื่อแบ่งชำระ 3 งวด
Read More

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดๆ จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ (ที่ได้รับการรับรองจาก กพ.)

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ส่วนลด หมายเหตุ
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารเมือง 200,000
(เหมาจ่าย)
ส่วนลด 10% (180,000) -ศิษย์เก่า
Read More

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดๆ จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ (ที่ได้รับการรับรองจาก กพ.)

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ส่วนลด หมายเหตุ
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารเมือง 200,000
(เหมาจ่าย)
ส่วนลด 10% (180,000) -ศิษย์เก่า
Read More

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร ระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดๆ จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ (ที่ได้รับการรับรองจาก กพ.)

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ส่วนลด หมายเหตุ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 158,000 ส่วนลด 15%
ส่วนลด 20%
ส่วนลด 25%
-บุคคลทั่วไป
-ศิษย์เก่าเดี่ยว, บุคคลทั่วไป 5-9 คน, ข้าราชการ
-ศิษย์เก่าเป็นกลุ่ม 5 คน, บุคคลทั่วไปเป็นกลุ่ม 10 ขึ้นไป, ข้าราชการเป็นกลุ่ม 10 คนขึ้นไป
Read More

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร ระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดๆ จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ (ที่ได้รับการรับรองจาก กพ.)

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ส่วนลด หมายเหตุ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 158,000 ส่วนลด 15%
ส่วนลด 20%
ส่วนลด 25%
-บุคคลทั่วไป
-ศิษย์เก่าเดี่ยว, บุคคลทั่วไป 5-9 คน, ข้าราชการ
-ศิษย์เก่าเป็นกลุ่ม 5 คน, บุคคลทั่วไปเป็นกลุ่ม 10 ขึ้นไป, ข้าราชการเป็นกลุ่ม 10 คนขึ้นไป
Read More

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร ระดับปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดๆ จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ (ที่ได้รับการรับรองจาก กพ.)

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ส่วนลด หมายเหตุ
หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต 165,000
(เหมาจ่าย)
ส่วนลด 15% (148,800)
ส่วนลด 20% (143,400)
ส่วนลด 25% (138,000)
-บุคคลทั่วไป
-ศิษย์เก่าเดี่ยว, บุคคลทั่วไป 5-9 คน, ข้าราชการ
-ศิษย์เก่าเป็นกลุ่ม 5 คน, บุคคลทั่วไปเป็นกลุ่ม 10 ขึ้นไป, ข้าราชการเป็นกลุ่ม 10 คนขึ้นไป
Read More