บทความปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในชุมชนเขต กทม. จากทีมวิจัยมหาวิทยาลัยเกริก

#มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #KrirkUniversity

https://www.naewna.com/likesara/398031?fbclid=IwAR3Q0405s1Mrp9TQExKCZfwixB52Qhan10UhNtiBjQ9oDP13jQ2V1A9vTzc