คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณบดี
รองคณบดี
ธุรการคณะ
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาโลจิสติกส์
สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
สำนักงาน MBA.
โทรสาร
02-9736742, 232
770
215
213
217, 218
221
223
225
304
409
219
653
02-9736742 

คณะศิลปศาสตร์

คณบดี
รองคณบดี
เลขานุการ, ธุรการคณะ
ภาควิชาศึกษาทั่วไป
สาขาวิชาสังคมสงเราะห์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชาภาษาจีน
โทรสาร
สายตรง
432
433
644, 434
435
438, 430
431
437
435
644
02-9736737

คณะนิเทศศาสตร์

คณบดี
รองคณบดี
ธุรการคณะ
หัวหน้าสาขา
ห้องพักอาจารย์
ห้องปฏิบัติการชั้น 1
ห้องปฏิบัติการชั้น2
สายตรง
425
424
426
421
422, 423
601
602
02-9705778

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

หลักสูตรสื่อสารการเมือง
สายตรง
ห้องพักหัวหน้าสาขา ปริญญาโท
ห้องพักอาจารย์พิเศษ
630, 631
02-9736739
640, 641
415