• news1
  • news1
  • news1
  • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกริก กับ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

  • สัมภาษณ์งานที่ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ ในวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557

  • ผศ.สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง ประธานคณะกรรมการ e – Learning ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ

  • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกริก กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ 28 พฤษภาคม 2558

  • ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 11 สิงหาคม 2558

นิเทศศาสตร์ ม.เกริก ศึกษาดูงาน ThaiPBS

Posted in กิจกรรมมหาวิทยาลัย

    เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ดร.คนึงภรณ์ วงเวียน อาจารย์ผู้สอนวิชา: การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ และวิชาการรายงานข่าวและเขียนข่าว นำนักศึกษาปี 2-4 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ไปศึกษาดูงานที่สถานีโทรทัศน์ThaiPBS ด้วยบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และการเพิ่มพูนประสบการณ์ในสายงานสื่อสารมวลชนต่อไป

View the embedded image gallery online at:
http://www.krirk.ac.th/2557/index.php/events#sigFreeId015eb369c6

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นพื้นที่เขตหลักสี่

Posted in กิจกรรมมหาวิทยาลัย

    ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก จัดเวทีนำเสนอโครงร่างงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น พื้นที่เขตหลักสี่ โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกริกและตัวแทนชาวบ้านในเขตพื้นที่หลักสี่ ร่วมนำเสนอโครงร่างงานวิจัยทั้งหมด 3 กลุ่ม เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 ณห้อง 1221 อาคารมังคละพฤกษ์

View the embedded image gallery online at:
http://www.krirk.ac.th/2557/index.php/events#sigFreeIda5e1daf86d

ม.เกริกร่วมออกบูธในงาน"ท่องไทยท่องโลก ครั้งที่ 17"

Posted in กิจกรรมมหาวิทยาลัย

      ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเกริก จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานนิทรรศการ "ท่องไทยท่องโลก  ครั้งที่  17" ระหว่าวันที่ 16-19 มีนาคม 2560 ณ ฮอล์ล 3 ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยจัดชุดการแสดง การรำดาบ และฟ้อนเอิ้นขวัญ เพื่อสร้างความสนุกสนานและความบันเทิงให้กับประชาชนที่เข้าร่วมชมนิทรรศการครั้งนี้

View the embedded image gallery online at:
http://www.krirk.ac.th/2557/index.php/events#sigFreeId5bfebd27ad

ยินดีกับนักกีฬา ม.เกริก

Posted in กิจกรรมมหาวิทยาลัย

  ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬามหาวิทยาลัยเกริกที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 2 มีนาคม 2560ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมาโดยมหาวิทยาลัยเกริกได้รับ 2 เหรียญทอง 2เหรียญเงิน 6เหรียญทองแดง รวม 10 เหรียญ จัดอันดับเหรียญรวม มหาวิทยาลัยเกริก ได้อันดับที่ 30จากสถาบันที่เข้าร่วม 114 สถาบัน 

View the embedded image gallery online at:
http://www.krirk.ac.th/2557/index.php/events#sigFreeId27df704bfa

โครงการอบรมนักศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา

Posted in กิจกรรมมหาวิทยาลัย

โครงการอบรมนักศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 13 มีนาคม 2560

          สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก จัดโครงการอบรมนักศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ ห้อง 3202 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในกระบวนการคุณภาพ PDCA และเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และสามารถนำกระบวนการคุณภาพ PDCA มาใช้ในการดำเนินการกิจกรรมนักศึกษา โดยมีตัวแทนนักศึกษาจากทุกคณะวิชาและสโมสรนักศึกษาและสมาชิกชมรมของมหาวิทยาลัยเกริกเข้าร่วม

View the embedded image gallery online at:
http://www.krirk.ac.th/2557/index.php/events#sigFreeId31f70edcaa