สำนักอธิการบดี

สำนักอธิการบดี มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานบริหารของมหาวิทยาลัย แต่เดิมเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับอธิการบดี มีการแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารทั่วไป , ฝ่ายวางแผนและพัฒนา , ฝ่ายบัญชีและการเงิน และ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต่อมาเมื่อสร้างอาคาร ดร.เกริก (อาคาร 2) เพิ่มจึงได้แยกงานอาคารสถานที่และยานพาหนะออกเป็นฝ่าย

และในปี 2556 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานสำนักอธิการบดี เพื่อให้เกิดความคล่องตัว เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันสำนักอธิการบดีได้มีพัฒนามาเป็นลำดับจนเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มีการแบ่งส่วนงานออกเป็น 4 ฝ่าย ซึ่งประกอบด้วย

 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน


  • งานบัญชี
  • งานการเงิน
  • งานงบประมาณ

 

ฝ่ายบริหาร


  • งานสารบรรณ
  • งานจัดซื้อพัสดุและบริการทั่วไป
  • งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

ฝ่ายอาคารสถานที่


  • งานอาคารสถานที่ บริการโสตและรปภ.
  • งานสาธารณูปโภค ยานพาหนะและซ่อมบำรุง

 

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและศิษย์เก่าสัมพันธ์