Archives for ก.พ.,2017

You are browsing the site archives by date.

,

มหาวิทยาลัยเกริก มอบกระเช้าปีใหม่แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน MOU และมอบทุนเรียนดีแก่นักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชเนตตี พิพัฒนางกูร ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และคุณอนุภารัตน์ จ่าชัยภูมิ หัวหน้างานพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 และวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อมอบกระเช้าปีใหม่และมอบทุนการศึกษาเรียนดีฟรีตลอดหลักสูตร (Fulbright) จำนวน 1 ทุนในปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 8 โรงเรียนดังนี้

1. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
2. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย) ๔
3. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
4. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒
5. โรงเรียนเบญจมินทร์
6. วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ
7. วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ
8. วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

8 1 2 3 4 5 6 7

Read More

กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต การเข้ารับ ประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557-2558 (รอบที่ 2)

กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต การเข้ารับ ประทานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา 2557-2558 (รอบที่ 2)

วันอาทิตย์ที่ 18  ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น.

 ณ ห้อง 2100 (ห้องสตูดิโอ) อาคาร ดร.เกริก ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเกริก เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

——————————

     เพื่อให้การรายงานตัวขึ้นทะเบียน บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  ขอให้ปฏิบัติดังนี้

1.  บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิ ตรวจสอบผู้ที่มีรายชื่อเข้ารายงานตัวขึ้นทะเบียน บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (รอบที่ 2) ก่อนการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

(คลิกตรวจสอบรายชื่อ บัณฑิต)
(คลิกตรวจสอบรายชื่อ มหาบัณฑิต)
(คลิกตรวจสอบรายชื่อ ดุษฎีบัณฑิต)

2.  บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ทำการตอบ “แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ” (คลิกดาวน์โหลดไฟล์ pdf) ให้ครบสมบูรณ์  จากนั้นให้นำไปให้เจ้าหน้าที่/ตัวแทนคณะวิชา ณ จุดที่รับ เอกสารของแต่ละคณะ จึงจะสามารถไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้

3. บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ดาวน์โหลด “ แบบสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต”(คลิกดาวน์โหลดไฟล์ pdf) (คลิกดาวน์โหลดไฟล์ word) และ นำเอกสารดังกล่าวไปให้นายจ้างกรอกข้อมูลพร้อมปิดผนึกซอง และนำมาส่งเจ้าหน้าที่/ตัวแทนคณะวิชาก่อนการเข้ารายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต

          หมายเหตุ ข้อ 3. เฉพาะ บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่เป็นลูกจ้างเท่านั้น หากเป็นนายจ้าง/หรือเจ้าของกิจการ ไม่ต้องดำเนินการในข้อนี้

–   กรณีมีข้อสงสัยด้านการดาวน์โหลดข้อมูล  โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกริก 02-970-5820,02-552-3500-9 เบอร์ภายใน 300,301/ e-mail : computer@krirk.ac.th

–   กรณีมีข้อสงสัยด้านแบบประเมินฯ โปรดติดต่อสอบถามที่คณะวิชาฯ มหาวิทยาลัยเกริก 02-9705820 และ 02-5523500-9    (คณะบริหารธุรกิจและคณะเศรษฐศาสตร์ เบอร์ภายใน 215 , 232  คณะนิเทศศาสตร์ เบอร์ภายใน 424, 426 คณะนิติศาสตร์ เบอร์ภายใน 211, 209 คณะศิลปศาสตร์ เบอร์ภายใน 434,
433 )

4.  ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยได้จัดบริการชุดครุย “ร้านครุยคัทลียา” มาบริการให้ในราคาที่เหมาะสมและถูกต้องตามข้อกำหนดชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย (เบอร์ร้านครุยคัทลียา โทร.02-881-9099,  099-1819449 (คุณนุตา)
เวลา 10.30 -19.00 น. หรือ www.qownscattleya.comรายละเอียดราคาชุดครุยวิทยฐานะ
      ครุยบัณฑิต            ค่าเช่าราคา 1,000 บาท  ค่าเช่าตัดราคา 1,500 บาท   ค่าสั่งตัดราคา 2,500 บาท
      ครุยมหาบัณฑิต     ค่าเช่าราคา 1,200 บาท  ค่าเช่าตัดราคา 1,500 บาท   ค่าสั่งตัดราคา 2,700 บาท
      ครุยดุษฎีบัณฑิต                    –                                      –                     ค่าสั่งตัดราคา 3,500 บาท
      หมายเหตุ ข้อ 4. ชุดครุยบัณฑิตและชุดครุยมหาบัณฑิต  มีค่าประกันชุด  1,500 บาท ซึ่งทางร้านจะคืนเงินเมื่อคืนชุดกับทางร้าน

5.   กำหนดวันรับชุดครุย วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้อง 2100 (ห้องสตูดิโอ) อาคาร ดร.เกริก ชั้น 1 โดยการให้บริการจากร้านครุยคัทลียา

หมายเหตุ สำหรับ บัณฑิต  มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีประทานปริญญาบัตรกรุณาดำเนินการแจ้งฝ่ายทะเบียนบัณฑิต (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์) มหาวิยาลัยเกริก โทรสารหมายเลข 02-5523513, E-mail : info@krirk.ac.th ภายใน วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559

**************************************************************************************

ขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับ ประทานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา  2557-2558 (รอบที่ 2)

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00  น.

ณ มหาวิทยาลัยเกริก

…………………………….

ลำดับที่ 1   บัณฑิต(ทุกระดับ) ตรวจสอบรายชื่อที่บอร์ด (บริเวณหน้าลิฟต์  อาคาร ดร.เกริก )

ลำดับที่ 2   บัณฑิต(ทุกระดับ) ติดต่อเจ้าหน้าที่/เลขานุการคณะวิชา (อยู่ภายในห้อง 2102 อาคาร ดร.เกริก) เพื่อยืนยันการดำเนินการเกี่ยวกับ “แบบสอบถามภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต “หรือส่งเอกสาร “ แบบสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

ลำดับที่ 3   บัณฑิต(ทุกระดับ) ติดต่อเจ้าหน้าที่งานทะเบียนฯ (อยู่ภายในห้องสตูดิโอ) เพื่อรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต  พร้อมตรวจสอบ คำนำหน้าชื่อ   ชื่อ-สกุล  และลงลายมือชื่อแจ้งเข้ารับเป็นลายลักษณ์อักษร (ไม่อนุญาตให้มีการรายงานตัวแทน)

ลำดับที่ 4   บัณฑิต(ทุกระดับ) ติดต่อ ร้านครุยคัทลียา (อยู่ภายในห้องสตูดิโอ) เพื่อเช่าตัดหรือสั่งตัดชุดครุยวิทยฐานะ

ลำดับที่ 5   บัณฑิต(ทุกระดับ) เลือกซื้อเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย

…………….เสร็จสิ้นขั้นตอน……………

Read More

Happy New Year 2017

Happy New Year 2017

Best wishes  for a Happy New Year

and  healthiness  to you  and your family forever

…………………………………

“สวัสดีปีใหม่ 2560 มหาวิทยาลัยเกริกขอต้อนรับนักศึกษา

เปิดเทอมใหม่ ภาคปลายปีการศึกษา 2559 ขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังในปีใหม่ 2560

มีสุขภาพแข็งแรงและอบอุ่นในรั้วร่มพฤกษ์แห่งนี้ตลอดไป

ในหลวง~3 ok

okหลัง

Read More

หนังสือสูจิบัตร + CD

บัณฑิตใหม่จะได้รับหนังสือสูจิบัตร + CD ในวันรายงานตัว 21 มกราคม 2560
เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.30 น. ณ บริเวณลานจอดรถ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ระดับปริญญาตรี = หนังสือสูจิบัตร + CD
ระดับปริญญาโท เอก = หนังสือสูจิบัตร

B01 B02

Read More

สิงห์คืนถ้ำ & ปัจฉิมนิเทศ ครั้งที่ 9

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก  เตรียมคืนสู่เหย้าในคืนวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ปีนี้เป็นปีพิเศษ จะมีการแสดงอันยิ่งใหญ่อลังการ นำโดยมาริโอ้ เมาเร่อ ที่เพิ่งเรียนจบรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง มาหมาดๆ มาริโอ้จะมาเซอร์ไพรส์ชนิดที่ไม่เคยแสดงที่ไหนมาก่อน…

Read More

โครงการ Young Financial Star Competition 2017

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะทางด้านการวางแผนการเงิน การลงทุน และการประกันชีวิต ในโครงการ “Young Financial Star Competition 2017” ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นปีที่ 3 ถึงระดับปริญญาโท ทุกคณะทุกสาขาวิชาเข้าร่วมแข่งขันในโครงการนี้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2560ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 5,000,000 บาท สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/yfs

Read More

ผู้แทนอธิการบดี ม.เกริก มอบกระเช้าปีใหม่

ผู้แทนอธิการบดี ม.เกริก มอบกระเช้าปีใหม่แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน MOU และมอบทุนเรียนดีแก่นักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชเนตตี พิพัฒนางกูร ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และคุณอนุภารัตน์ จ่าชัยภูมิ หัวหน้างานพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 27 และ 30 มกราคม 2560 เพื่อมอบกระเช้าปีใหม่ และในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกริกมอบทุนการศึกษาเรียนดีฟรีตลอดหลักสูตร (Fulbright) จำนวน 1 ทุนสำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 7 โรงเรียนดังนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา และโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

ผู้แทนอธิการบดี ม.เกริก มอบกระเช้าปีใหม่-7   ผู้แทนอธิการบดี ม.เกริก มอบกระเช้าปีใหม่-6   ผู้แทนอธิการบดี ม.เกริก มอบกระเช้าปีใหม่-5 ผู้แทนอธิการบดี ม.เกริก มอบกระเช้าปีใหม่-4   ผู้แทนอธิการบดี ม.เกริก มอบกระเช้าปีใหม่-3   ผู้แทนอธิการบดี ม.เกริก มอบกระเช้าปีใหม่-2   ผู้แทนอธิการบดี ม.เกริก มอบกระเช้าปีใหม่-1

Read More

รายชื่อ บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ที่ต้องมาติดต่อรับใบปริญญาบัตร

รายชื่อ บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557-2558

รายชื่อ บัณฑิต (คลิกตรวจสอบรายชื่อ)

รายชื่อ มหาบัณฑิต (คลิกตรวจสอบรายชื่อ)

รายชื่อ ดุษฎีบัณฑิต (คลิกตรวจสอบรายชื่อ)

รายชื่อ บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555-2557

รายชื่อ บัณฑิต (คลิกตรวจสอบรายชื่อ)

รายชื่อ มหาบัณฑิต (คลิกตรวจสอบรายชื่อ)

รายชื่อ ดุษฎีบัณฑิต (คลิกตรวจสอบรายชื่อ)

Read More

ตลาดนัดของมือสองช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก เข้าร่วมกิจกรรม”ตลาดนัดของมือสอง เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้-ผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.30-14.00 น. ณ ลานจอดรถชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเกริก

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม1

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม1

 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม2

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม2

Read More

รับสมัครศึกษาต่อปริญญาโท

มหาวิทยาลัยเกริก เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา M.Ed.

Read More