Archives for 6 ม.ค.,2017

You are browsing the site archives by date.

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดๆ จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ (ที่ได้รับการรับรองจาก กพ.)

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ส่วนลด หมายเหตุ
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารเมือง 200,000
(เหมาจ่าย)
ส่วนลด 10% (180,000) -ศิษย์เก่า
Read More

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร ระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดๆ จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ (ที่ได้รับการรับรองจาก กพ.)

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ส่วนลด หมายเหตุ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 158,000 ส่วนลด 15%
ส่วนลด 20%
ส่วนลด 25%
-บุคคลทั่วไป
-ศิษย์เก่าเดี่ยว, บุคคลทั่วไป 5-9 คน, ข้าราชการ
-ศิษย์เก่าเป็นกลุ่ม 5 คน, บุคคลทั่วไปเป็นกลุ่ม 10 ขึ้นไป, ข้าราชการเป็นกลุ่ม 10 คนขึ้นไป
Read More

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร ระดับปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดๆ จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ (ที่ได้รับการรับรองจาก กพ.)

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ส่วนลด หมายเหตุ
หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต 165,000
(เหมาจ่าย)
ส่วนลด 15% (148,800)
ส่วนลด 20% (143,400)
ส่วนลด 25% (138,000)
-บุคคลทั่วไป
-ศิษย์เก่าเดี่ยว, บุคคลทั่วไป 5-9 คน, ข้าราชการ
-ศิษย์เก่าเป็นกลุ่ม 5 คน, บุคคลทั่วไปเป็นกลุ่ม 10 ขึ้นไป, ข้าราชการเป็นกลุ่ม 10 คนขึ้นไป
Read More

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดๆ จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ (ที่ได้รับการรับรองจาก กพ.)

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ส่วนลด หมายเหตุ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 142,450 ส่วนลด 15%
ส่วนลด 20%
ส่วนลด 25%
-บุคคลทั่วไป
-ศิษย์เก่าเดี่ยว, บุคคลทั่วไป 5-9 คน, ข้าราชการ
-ศิษย์เก่าเป็นกลุ่ม 5 คน, บุคคลทั่วไปเป็นกลุ่ม 10 ขึ้นไป, ข้าราชการเป็นกลุ่ม 10 คนขึ้นไป
Read More

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร ระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดๆ จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ (ที่ได้รับการรับรองจาก กพ.)

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ส่วนลด หมายเหตุ
สาขาวิชาสาธารณสุขมหาบัณฑิต 175,000
(เหมาจ่าย)
ส่วนลด 15%
ส่วนลด 20%
ส่วนลด 25%
-บุคคลทั่วไป
-ศิษย์เก่าเดี่ยว, บุคคลทั่วไป 5-9 คน, ข้าราชการ
-ศิษย์เก่าเป็นกลุ่ม 5 คน ,บุคคลทั่วไปเป็นกลุ่ม 10 ขึ้นไป ,ข้าราชการเป็นกลุ่ม 10 คนขึ้นไป
Read More

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) โครงการหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีประสบการณ์ในการทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน

Read More

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) โครงการบัญชีภาคสมทบ หลักสูตรบัณชีบัณทิต คณะบริหารธุรกิจ

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีประสบการณ์ในการทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน

Read More

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีประสบการณ์ในการทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน

Read More

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดๆ จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ (ที่ได้รับการรับรองจาก กพ.)

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ส่วนลด หมายเหตุ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ 140,550 ส่วนลด 15%
ส่วนลด 20%
ส่วนลด 25%
-บุคคลทั่วไป
-ศิษย์เก่าเดี่ยว, บุคคลทั่วไป 5-9 คน, ข้าราชการ
-ศิษย์เก่าเป็นกลุ่ม 5 คน ,บุคคลทั่วไปเป็นกลุ่ม 10 ขึ้นไป ,ข้าราชการเป็นกลุ่ม 10 คนขึ้นไป
Read More

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร ระดับปริญญาตรี (ภาคสมทบ) คณะนิติศาสตร์

1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาอื่นหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับอนุปริญญา ซึ่งสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเป็นรายวิชาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกริก
2.สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ส่วนลด หมายเหตุ
สาขาวิชานิติศาสตร์ 178,700 – ส่วนลด 20% ของค่าเล่าเรียนรายภาคเมื่อชำระครั้งเดียวภายในกำหนด
– ส่วนลด 10% ของค่าเล่าเรียนรายภาค เมื่อแบ่งชำระ 3 งวด
Read More