Archives for ธ.ค.,2016

You are browsing the site archives by date.

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร ระดับปริญญาเอก สาขาการสื่อสารการเมือง

1. สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาในและต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือคณะกรรมการสำนักงานอุดมศึกษาภาคเอกชนแห่งชาติรับรองวิทยฐานะ
2.ได้แต้มเฉลี่ยสะสมระดับปริญญามหาบัณฑิตอย่างน้อย 3.25 จากระบบ 4 แต้มหรือเทียบเท่า ในกรณีขาดคุณสมบัติดังกล่าวคณะกรรมการอาจพิจารณารับสมัครโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ
3. มีความใฝ่รู้ สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาจนสำเร็จหลักสูตร
4. มีหนังสือรับรองว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตจากอาจารย์ที่เคยสอนในระดับบัณฑิตหรือมหาบัณฑิต และหรือผู้บังคับบัญชาจำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ส่วนลด หมายเหตุ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง 620,000 ส่วนลด 10% (560,000)
ส่วนลด 10% แบ่งชำระ
ส่วนลด 20% ชำระครั้งเดียว
-ศิษย์เก่า
-เงื่อนไขส่วนลดเฉพาะค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในแต่ละภาค
-ค่าลงทะเบียนจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในแต่ละภาค
Read More

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดๆ จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ (ที่ได้รับการรับรองจาก กพ.)

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ส่วนลด หมายเหตุ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ 140,550 ส่วนลด 15%
ส่วนลด 20%
ส่วนลด 25%
-บุคคลทั่วไป
-ศิษย์เก่าเดี่ยว, บุคคลทั่วไป 5-9 คน, ข้าราชการ
-ศิษย์เก่าเป็นกลุ่ม 5 คน ,บุคคลทั่วไปเป็นกลุ่ม 10 ขึ้นไป ,ข้าราชการเป็นกลุ่ม 10 คนขึ้นไป
Read More

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีประสบการณ์ในการทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน

Read More

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ภาคปกติ

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ. 5) หรือเทียบเท่า
2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า
3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
4. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
5. มีความประพฤติเรียบร้อย
6. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาใด อันเนื่องมาจากความประพฤติ
7. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร ในพุทธศาสนา

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา ค่าเล่าเรียน/เทอม ส่วนลด หมายเหตุ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 30,000 -ถ้านักศึกษามาจากโรงเรียน ที่ทำ MOU กับมหาวิทยาลัยจะได้รับส่วนลด 10 %
สาขาวิชาการตลาด 30,000
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30,000
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 30,000
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 30,000
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 30,000
Read More