ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกริก และตราสัญลักษณ์ 65 ปีมหาวิทยาลัยเกริก

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเกริก (Logo)


รูปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเกริก สำหรับสิ่งพิมพ์ทั่วไปและ Presentation