แนะนำมหาวิทยาลัย

 

แนะนำมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกริก ได้เปิดดำเนินการเป็นครั้งแรกที่อาคาร ก ราชดำเนิน เมื่อปี พ.ศ. 2495 โดย ท่านอาจารย์ ดร.เกริก มังคละพฤกษ์ (พ.ศ. 2458-2521) ซึ่งเป็นนักการศึกษาผู้มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท่านอาจารย์เกริกได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการศึกษา จากมหาวิทยาลัย David & Elkins สหรัฐอเมริกา สำหรับจุดมุ่งหมายในการตั้งมหาวิทยาลัยฯในระยะแรกนั้น เพื่อดำเนินการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ แต่เพียงอย่างเดียวเนื่องจากท่านเป็นผู้มีความสามารถเป็นพิเศษในด้านภาษาอังกฤษ ทั้งในด้านการเรียนการสอนและ ประสบการณ์จากการทำงานนับได้ว่าท่านเป็นคนไทยคนแรกที่นำการสอนภาษาอังกฤษสมัยใหม่ ซึ่งมุ่งให้นักศึกษาได้มี ความรู้ในหลักภาษาและสามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนชื่อของสถาบันฯ ตามที่ทางการ อนุญาตในขณะ นั้นคือ "โรงเรียนภาษาและวิชาชีพ" แต่คนทั้งหลายรู้จักชื่อโรงเรียนของท่านในนามโรงเรียนอาจารย์เกริกตลอดมา

ประวัติความเป็นมา

TIMELINE

พ.ศ. 2504

ท่านได้เริ่มจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในแผนกบริหารธุรกิจและการเลขานุการ ซึ่งกำหนดรับนักเรียนที่จบ ม.ศ.5 (ม.8) เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร 3 ปี (Diploma)

พ.ศ. 2507

ท่านได้เริ่มจัดหลักสูตรอีกระดับหนึ่ง โดยรับนักเรียนที่จบ ม.ศ.3 หรือ ม.6 (ในปัจจุบันเรียกว่า "ม.3") เข้า ศึกษาต่อในหลักสูตรอาชีวศึกษาชั้นสูง

พ.ศ. 2508

โรงเรียนภาษาและวิชาชีพได้ย้ายไปดำเนินการที่ ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการใช้ชื่อว่า "โรงเรียนเกริกวิทยาลัย"

พ.ศ. 2512

ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดตั้งวิทยาลัยเอกชนซึ่งอนุญาตให้ภาคเอกชนจัดการ ศึกษาในระดับ อุดมศึกษาโรงเรียนเกริกวิทยาลัยจึงได้ยื่นเรื่องขอจัดตั้งเป็นวิทยาลัยเอกชนเปิดดำเนินการสอนใช้ชื่อว่า "วิทยาลัยเกริก" ซึ่งมีการบริหารงานที่แยกจากโรงเรียนเกริกวิทยาลัย
เกริกวิทยาลัย ได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งวิทยาลัยเอกชนได้ตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2509 ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มของวิทยาลัยเอกชนกลุ่มแรกในประเทศไทยและในปีเดียวกันนั้นเอง วิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตร ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและคณะเศรษฐศาสตร์

พ.ศ. 2516

ปริญญาของมหาวิทยาลัยฯ ก็ได้รับการรับรองมาตรฐาน มีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่า มหาวิทยาลัยของรัฐทุกประการ โดยเหตุที่วิทยาลัยเกริกมีความต้องการที่จะมุ่งเน้นในการจัดการศึกษา ด้านการจัดการเป็นหลักจึงได้รับการอนุมัติชื่อจาก ทบวงมหาวิทยาลัย ให้ยกฐานะเป็น สถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก) ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2530
สถาบันฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในหลายสาขาวิชาและด้วยความพร้อมในทุกๆ ด้าน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2538 สถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก) ได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยให้ยกฐานะเป็น"มหาวิทยาลัยเกริก" ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

Elementวิสัยทัศน์


มหาวิทยาลัยเกริกจะพัฒนาองค์ความรู้เดิมและเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านสังคมศาสตร์และด้านการบริหารจัดการ

 

Elementปณิธาน


มหาวิทยาลัยเกริกจะมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถที่จะออกไปประกอบอาชีพได้อย่างเต็มภาคภูมิ รวมทั้งยึดมั่นในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมโดยรวม

 

Elementพันธกิจ


มหาวิทยาลัยเกริกดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 4 ด้าน ได้แก่
1. ด้านพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัย มุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. ด้านส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ
3. ด้านให้บริการวิชาการที่ทันสมัยเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและสังคม
4. ด้านส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

Elementอัตลักษณ์ของนักศึกษา


“องอาจด้วยความรู้คู่คุณธรรม ”

อัตลักษณ์ หมายถึง ผลผลิตของผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน อัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก “องอาจด้วยความรู้คู่คุณธรรม ” ความหมาย บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริกเป็นผู้มีความรู้แตกฉานในวิชาที่ได้ศึกษา มีความองอาจด้วยความรู้และปัญญานำไปสู่การใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างมีเหตุผล นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม นอกจากนี้แล้วนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกริกยังเป็นผู้มีความประพฤติดี ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

 

Elementเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย


“ภูมิปัญญาเพื่อสังคม” ( Wisdom for Society )

มหาวิทยาลัยเกริกได้กำหนดเอกลักษณ์ คือ ภูมิปัญญาเพื่อสังคม (Wisdom for Society) คำอธิบาย ภูมิปัญญา (Wisdom) หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ความคิด ความเชื่อ ที่ได้ค้นคว้ารวบรวมเป็นองค์ความรู้ และแนวคิดสำหรับแก้ปัญหาของมนุษย์ นิยาม อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกริก “ภูมิปัญญาเพื่อสังคม” หมายถึง มหาวิทยาลัยเกริกมุ่งสร้างองค์ความรู้และพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา

 

Elementตราสัญลักษณ์สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเกริก

- เป็นรูปธรรมจักรทับอยู่ด้านหน้าคบเพลิง
- ภายในธรรมจักรมีรูปต้นไม้ กงล้อธรรมจักร
- ด้านบนมีอักษรภาษาบาลี วิชฺชา จรณ สมฺปนฺโน ด้านล่างมีอักษรภาษาไทยว่า ความรู้ทำให้องอาจ และ
- ภายใต้ขอบล่างของธรรมจักร มีอักษรภาษาไทยว่า มหาวิทยาลัยเกริก และภาษาอังกฤษว่า KRIRK UNIVERSITY

ความหมาย
ธรรมจักร หมายถึง กงล้อแห่งความรู้
คบเพลิง หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญาและความรุ่งโรจน์
ต้นไม้ หมายถึง ความเติบใหญ่และความมั่นคงแข็งแรง

 

Elementสีประจำสถาบัน


สีเขียว

 

Elementต้นไม้ประจำสถาบัน


ราชพฤกษ์