ทีมวิจัยการพัฒนาระบบและกลไกฯ มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนา จัดเวทีการคืนข้อมูลสู่ชุมชนในพื้นที่เขตบางเขน สายไหม และหลักสี่ เพื่อทำความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเข้ามาพัฒนาชุมชนของทีมวิจัยฯ ทั้งนี้ได้ข้อสรุปเป็นที่พึงพอใจจากเสียงของชาวบ้านที่ทีมวิจัยได้เข้ามาช่วยเหลือให้ชุมชนได้มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity