ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกริก

ปฏิทินการประชุมสภา มหาวิทยาลัยเกริก ประจำปี 2561

ครั้งที่ 1: วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ครั้งที่ 2: วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561

ครั้งที่ 3: วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561

ครั้งที่ 4: วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561

ปฏิทินการประชุมสภา มหาวิทยาลัยเกริก ประจำปี 2560

ครั้งที่ 1: วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560

ครั้งที่ 2: วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560

ครั้งที่ 3: วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560

ครั้งที่ 4: วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกริก

พลเอก ชาญ บุญประเสริฐ
นายกสภามหาวิทยาลัยเกริก
ศ.ดร.ปราณี ทินกร
อุปนายกสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวณภัทร มังคละพฤกษ์
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
พลอากาศเอก พุฑฒิ มังคละพฤกษ์
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ระวิวรรณ ศรีคร้ามครัน
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ. สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.มนูญ พาหิระ
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเกริกก้อง มังคละพฤกษ์
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
นายกอปรเกียรติ ปิยสิรานนท์
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.สราวุธ อนันตชาติ
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาว สุนันทา แสงทอง
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ