ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Zotoro (โซโตโล่)”
โดยมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์ 1104A มหาวิทยาลัยเกริก

#มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #KrirkUniversity