เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัญทิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

******************************************************
สนใจสอบถามได้ที่
งานรับสมัครนักศึกษา 084-717-5050, 02-552-3500-9 ต่อ 655, 660