เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ เข้าพบศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริกเพื่อขอสัมภาษณ์พิเศษ เกี่ยวกับเรื่องนโยบายการบริหารงาน หลักสูตรการศึกษาในอนาคตของมหาวิทยาลัย การปรับโมเดลการสอน และพัฒนามหาวิทยาลัยให้ทันสมัยสอดคล้องกับยุคสมัยของนักศึกษาในปัจจุบัน