ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ เป็นประธานการสัมนาวิชาการการศึกษาไทยจีน เรื่อง “One Belt and One Road” เพื่อหาแนวทางพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถด้านหลากหลาย ภาษาไทย-อังกฤษ-จีน กับผู้เข้าร่วมสัมมนาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เมือวันที่ 2 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยเกริก