สวัสดิการนักศึกษา

1. ทุนการศึกษา

2. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อนการศึกษา

3. เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนักศึกษา

4. วินัยนักศึกษา

5. ข้อปฏิบัติและข้อห้ามเกี่ยวกับหอพัก

6. หน่ายงานบริการนักศึกษา

7. แนวทางการใช้บริการสำนักหอสมุด