สมัครเรียน

Elementมีความประสงค์สมัครเรียน


Elementเอกสารหลักฐานในการสมัคร


1. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 3 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมสำเนา 3 ชุด
3. วุฒิการศึกษา พร้อมสำเนา 3 ชุด
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ
5. ใบรับรองการทำงาน (กรณีเทียบโอนประสบการณ์ทำงาน) พร้อมสำเนา 1 ชุด

Elementการเทียบโอนหน่วยกิต


*กรณีผู้สมัครที่จบวุฒิ ปวส. หรือ กรณีผู้สมัครต้องการเรียนปริญญาใบตรีที่สอง

Elementข้อมูลผู้สมัคร


Elementข้อมูลการศึกษา


Elementสวัสดิการ (สำหรับผู้สมัครปริญญาตรี)


สถานะกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)

สถานะการกู้ยืมกองทุน กรอ.

ความประสงค์การกู้ยืม

ความประสงค์รับทุนกีฬา

หอพักของมหาวิทยาลัย

งาน Part-time ระหว่างการศึกษา