เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ศ.ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือ และมอบนโยบายให้กับ ท่านอาจารย์ ดร. พัชราวดี ตรีชัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ท่านอาจารย์ รศ.ดร. เพ็ญประภา ภัทรานุกรม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ท่านอาจารย์ ดร.นันทนา นันทวโรภาส คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง และ ท่านอาจารย์ ธัญญ์พิชชา อติวัณณ์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร ท่านอธิการบดีได้มอบนโยบาย 3 ประเด็นดังนี้
1. อธิการบดีมอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับนักศึกษา ให้มอบความรู้ และสวัสดิการที่ดีให้กับนักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัยเกริก
2. อธิการบดีมอบนโยบายการบริหารงานลงสู่คณะและสาขาวิชาเพื่อสนับสนุนการเป็นผู้บริหารงานอย่างมืออาชีพ
3. อธิการบดีมอบนโยบายในการทำงานให้แก่ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร ให้สามารถทำงานเชิงรุกและให้จัดซื้ออุปกรณ์ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน