ภาพบรรยากาศการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก โดยมี ท่าน ศ.ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกริก เป็นประธานการประชุม ท่านอธิการบดีมอบแนวทางการบริหาร และมอบนโยบายต่างๆ ให้คณะผู้บริหารฯ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเกริกให้เป็นศูนย์กลางการจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาในระดับนานาชาติ มีการจัดระบบการเรียนการสอนในรูปแบบระบบดิจิทัล (Digital) พร้อมกับดำเนินการเปิดหลักสูตรใหม่ทางด้านการแพทย์ สาธารณสุข หลักสูตรนานาชาติ รวมถึงมุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยเกริก เป็นผู้นำด้านการศึกษารวมถึงเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในระดับนานาชาติต่อไป