ศิษย์เก่าดีเด่น

Elementศิษย์เก่าดีเด่นประเภท : ความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน ปี 2561


ดร.ลาชิต ไชยอนงค์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6
ปริญญาเอก : ปีที่สำเร็จการศึกษา 2556
สำเร็จการศึกษา : รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
คณะ : ศิลปศาสตร์
ผลงานที่โดดเด่น :
- ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ
- ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี
- ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง
- รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7
- ผู้พิพากษาศาลฎีกา
- อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5
- อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้
- ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5

อาจารย์กาญจนา หรูเจริญพรพานิช

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
ปริญญาตรี : ปีที่สำเร็จการศึกษา 2551
สำเร็จการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต
คณะ : ศิลปศาสตร์
ผลงานที่โดดเด่น :
- ได้รับเข็มจากมูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ได้รับโล่ห์เชิดชูเกียรติ "คนดีศรีอาชีวะ" จากสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
- ได้รับโล่ห์ศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยพณิชยการบางนา
- ได้รับเข็มจากมูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
- ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัยบูรพา
- ได้รับโล่ห์ "นิสิตดีเด่นบำเพ็ญประโยชน์" จากมหาวิทยาลัยบูรพา
- ได้รับโล่เกียรติคุณในการประชุมวิชาการ International Medical Summit ครั้งที่ 2 จากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ได้รับโล่ห์ “นักเรียนเก่าดีเด่นประจำปี พ.ศ.2553 ประเภทผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติในด้านการพัฒนาสังคม” จาก สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
- ได้รับเข็มจากมูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินทร
- ได้เครื่องราชจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย จากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
- ได้รับเกียรติบัตรผู้ประนอมดีเด่น ศาลแขวงจังหวัดสมุทรปราการ

คุณสำเริง ยิ่งถาวรสุข

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ วิทยากร นักเขียน และที่ปรึกษาอิสระ
ปริญญาตรี : ปีที่สำเร็จการศึกษา 2544
สำเร็จการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
คณะ : บริหารธุรกิจ
ผลงานที่โดดเด่น :
- หนังสือ “Excel for HR : การใช้ Microsoft Excel ในงาน HR แบบมืออาชีพ”
- Special Instructor : อาจารย์พิเศษ หลักสูตร HRIS มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha University)
- Special Instructor : อาจารย์พิเศษ หลักสูตร HRIS และ BIS มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี (Sripratum University)
- Special Lectuer : วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยเกริก (Krirk University)
- Special Lectuer : วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (University of the Thai Chamber of Commerce)
- Special Lectuer : วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (Hatyai University)
- Lectuer : วิทยากร สถาบัน HR Center
- Lectuer : วิทยากร สถาบัน ITC
- Lectuer : วิทยากร สถาบัน ธรรมนิติ (Dharmniti)
- Lectuer : วิทยากร สถาบัน IKC
- วิทยากรรับเชิญ บรรยายให้กับองค์กรและสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
- ที่ปรึกษาองค์กร ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
- ผู้ก่อตั้ง กองทุนฯ เพื่อเด็กและการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร
- กิจกรรมเพื่อคนพิการ วิทยากรอาสาสมัคร มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ปากเกร็ด
- โครงการห้องสมุดเพื่อน้อง โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
- โครงการความรักติดล้อ..ส่งต่อถึงน้อง กิจกรรมวันเด็ก รร.บ้านร่องบง รร.บ้านหวาย รร.บ้านหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
- โครงการความรักติดล้อ..ส่งต่อถึงน้อง ภาค2 รร.สามัคคีวิทยา อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
- ประธานชมรมนักเรียนทุนสาธิตเสริมสมอง ประจำปี 2553, 2554-2555
- กรรมการสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปี 2553-2555
- กรรมการบริหารกองทุนการศึกษาเสริมสมอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นางปนัดดา รักษาแก้ว

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ปริญญาโท : ปีที่สำเร็จการศึกษา 2559
สำเร็จการศึกษา : รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต
คณะ : วิทยาลัยสื่อสารการเมือง
ผลงานที่โดดเด่น :
- รับประกาศเกียรติบัตร คัดเลือกเป็นผู้บริหาร CEO THAILAND AWARDS 2014 จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และโครงการบริหารการจัดการเพื่อการพัฒนายุคใหม่ สถาบันรัชต์ภาคย์
- บริหารการจัดการเพื่อการพัฒนายุคใหม่ สถาบันรัชต์ภาคย์
- รับพระราชทานรางวัล “เทพทอง” ครั้งที่ ๑๖ จาก พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์
- รับประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้ ประเทศชาติ เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จากสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- รางวัล World Mom Awards 2nd แม่พระในดวงใจ สาขาผู้ปฎิบัติตนเพื่อส่วนรวมและสังคม
- รับประกาศเกียรติคุณ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียตริในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่ได้ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของ ศูนย์ปรองดอง- -- สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ให้ประสบความสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์
- รับประกาศนียบัตรผู้มีคุณวุฒิ ประดับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ การต่อต้านการก่อการร้ายกิตติมศักดิ์ จากกองบัญชาการตำรวจนครบาล
- รับประกาศนียบัตรมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายแสดง ความสามารถในการบินกิตติมศักดิ์ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- รับโล่จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน “มุสลิมไทยเอ็กซ์โป 2013”
- รับโล่เชิดชูเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา เป็นผู้ให้การสนับสนุนในการดำเนินโครงการ D.A.R.E ประเทศไทย อย่างดียิ่ง
- รับโล่เกียรติคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุรายการ D.A.R.E Thailand ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี ๒๕๕๙ สาขา โทรทัศน์เพื่อนันทนาการดีเด่น (รายการเพื่อนันทนาการดีเด่น) จากกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากพลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา เป็นผู้ให้การสนันโครงการฝึกอบรมเยาวชนพิทักษ์ไทย รุ่นที่ 1

นางกรกมล ลีลาธีรภัทร

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขนมไทยเก้าพี่น้อง จำกัด
ปริญญาโท : ปีที่สำเร็จการศึกษา 2556
สำเร็จการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะ : บริหารธุรกิจ
ผลงานที่โดดเด่น :
- รางวัลคุณภาพผลิตภัณฑ์ไทยยอดเยี่ยมแห่งปี 2559
- รางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ปี พ.ศ. 2558
- วิทยากรบรรยาย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปี พ.ศ.2558
- วิทยากรบรรยายผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ณ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ปี พ.ศ. 2556
- คณะกรรมการคัดเลือกสินค้า OTOP กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- คณะกรรมการตัดสินการประกวดขนมไทย ณ เซ็นทรัลรัตนาธิเบศ ปี พ.ศ. 2549
- สุดยอดแฟนพันธ์แท้ขนมไทย รายการแฟนพันธ์แท้ WORKPOINT ปี พ.ศ. 2545

พันตำรวจเอกสำเริง อำพรรทอง

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์
ปริญญาตรี : ปีที่สำเร็จการศึกษา 2550
สำเร็จการศึกษา : นิติศาสตรบัณฑิต
คณะ : นิติศาสตร์
ผลงานที่โดดเด่น :
- ตำแหน่ง รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางเขน
- ตำแหน่งพนักงานสอบสวนชำนาญการ (สบ.2) เทียบเท่า สารวัตร
- ตำแหน่ง พนักงานสอบสวนชำนาญการพิเศษ (สบ.3) เทียบเท่า รองผู้กำกับ
- ตำแหน่ง พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ (สบ.4) เทียบเท่า ผู้กำกับ
- ตำแหน่ง ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์

นายสิระ เจนจาคะ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ บริษัทบ้านทรงไทยแจ้งวัฒนะ จำกัด
ปริญญาตรี : ปีที่สำเร็จการศึกษา 2556
สำเร็จการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต
คณะ : ศิลปศาสตร์
ผลงานที่โดดเด่น :
- กรรมการผู้จัดการ บริษัทบ้านทรงไทยแจ้งวัฒนะ จำกัด
- ประธานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธร เมืองปทุมธานี
- ที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
- ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ)
- สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.ลำดับที่ 213) สาขาสังคม สภาปฏิรูปแห่งชาติ
- กรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา สภาปฏิรูปแห่งชาติ
- กรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ
- กรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สภาปฏิรูปแห่งชาติ
- ประธานอนุกรรมการการพัฒนาฝีมือแรงงานไทย สภาปฏิรูปแห่งชาติ
- รองประธานอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมปฏิรูปเชิงประเด็นขององค์กรแห่งชาติสภาปฏิรูปแห่งชาติ
- กรรมาธิการสามัญสรรหาที่จะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมาธิการวิสามัญประจำสภาปฏิรูปแห่งชาติ
- อนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้านปฏิรูปการกีฬาและเลขานุการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
- อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาการกีฬา และเลขานุการสภาปฏิรูปแห่งชาติ
- อนุกรรมาธิการพิจารณายกร่างถ้อยคำเรื่องการกีฬาไว้ในรัฐธรรมนูญ และเลขานุการสภาปฏิรูปแห่งชาติ
- รองประธานอนุกรรมาธิการการใช้กีฬาเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
- อนุกรรมาธิการประสานภารกิจ ติดตาม สนับสนุน และรวบรวมข้อเสนอการปฏิรูปสภาปฏิรูปแห่งชาติ
- อนุกรรมาธิการร่างพระราชบัญญัติสภาตรวจสอบภาคพลเมือง สภาปฏิรูปแห่งชาติ
- คณะกรรมการการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนาสภาปฏิรูปแห่งชาติ
- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจหน้าที่และกระบวนการการทำงานตำรวจเพื่อประโยชน์ของประชาชน สภาปฏิรูปแห่งชาติ
- ประธานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจทุ่งสองห้อง
- เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม

Elementศิษย์เก่าดีเด่นประเภท : ความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน ปี 2560


พลตำรวจเอก ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ปริญญาโท : ปีที่สำเร็จการศึกษา 2542
สำเร็จการศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตร : การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (พ.ศ.2553) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สาขาวิชา : นโยบายและการวางแผนสังคม
คณะ : ศิลปศาสตร์
ผลงานที่โดดเด่น :
1. ได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามคำสั่ง ตร. ที่ 177/2559 ลงวันที่ 23 มี.ค. 59 มีผลงานจับกุมผู้มีอิทธิพลในด้านอาวุธปืน อาวุธสงคราม ในหลายพื้นที่ ได้แก่ จ.อุทัยธานี จ.นครปฐม จ.ลพบุรี และจับกุมผู้มีอิทธิพลในด้านบุกรุกพื้นที่สาธารณะ ได้แก่ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.แม่ฮ่องสอน จ.กาญจนบุรี จ.ภูเก็ต และสามารถยึดพื้นที่ป่าคืนได้หลายหมื่นไร่
2. ได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.) ตามคำสั่ง ตร. ที่ 4/2559 ลงวันที่ 6 ม.ค. 59 โดยได้ควบคุม กำกับ ดูแล ด้านการปราบปรามผู้กระทำผิด จนมีผลการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนหลายคดี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ทำให้ต่างชาติ (สหรัฐอเมริกา) ยกระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2559 จาก Tier 3 เป็น Tier 2 (Watch List) ซึ่งส่งผลดีต่อประเทศไทย
3. ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีสำคัญที่เกิดขึ้น โดยได้ใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ในการควบคุม กำกับ ดูแล เร่งรัด จนสามารถติดตามจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีได้เป็นผลสำเร็จ

นายแพทย์ ดร.วิชัย เทียนถาวร

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา / คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ปริญญาเอก : ปีที่สำเร็จการศึกษา 2558
สำเร็จการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา : สื่อสารการเมือง
คณะ : วิทยาลัยสื่อสารการเมือง
ผลงานที่โดดเด่น :
เป็นอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บุกเบิกโครง “ปิงปอง 7 สี” เพื่อควบคุม ป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยสื่อสารให้คนในชนบทรู้จักวิธีป้องกันและควบคุมโรคเหล่านี้ได้เป็นผลสำเร็จ นอกจากนี้ยังได้เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขยายโอกาสให้แก่นักศึกษาในชนบทได้ศึกษาวิชาแพทย์ศาสตร์ จึงนับเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเกริก ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นอย่างยิ่ง สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นในโอกาสครบรอบ 65 ปี ของมหาวิทยาลัยเกริก

คุณสุชาติ ลีละยุทธโยธิน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริหารบริษัท คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
ปริญญาโท : ปีที่สำเร็จการศึกษา 2555
สำเร็จการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะ : บริหารธุรกิจ
ผลงานที่โดดเด่น :
ผู้ก่อตั้งและเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัท คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการกำจัดและป้องกันแมลงซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นบริษัทแรกในประเทศไทย ปัจจุบันเป็นธุรกิจนานาชาติและมีบริษัทในเครืออีกหลายบริษัท โดยมียอดขายของธุรกิจมากกว่าสามร้อยล้านบาทต่อปี นอกจากความสำเร็จด้านธุรกิจแล้ว คุณสุชาติยังทำงานให้กับสังคมและและประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการยอมรับในทั้งในด้านวิชาการ เป็นประธานจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ที่ปรึกษาและวิทยากรรับเชิญต่างประเทศ อาจารย์พิเศษในองค์การต่างๆ ด้านสังคม เป็น นายกสมาคม กรรมการบริหารสมาคม ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพัฒนาฝีมือแรงงานไทย กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจและอื่นๆอีกมาก รวมทั้งเป็นผู้มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเกริก เป็นประธานนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และเป็นอุปนายกฝ่ายบริหาร 2 สมัยของสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเกริก

คุณกิตติ โกสินสกุล

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไฟเบอร์วัน จำกัด (มหาชน)
ปริญญาโท : ปีที่สำเร็จการศึกษา 2553
สำเร็จการศึกษา : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์
คณะ : ศิลปศาสตร์
ผลงานที่โดดเด่น :
1. ในฐานะสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดตราด เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการแรงงาน และมีส่วนร่วมในการปรับแก้ พรบ.ป้องกันและปราบปราบการค้ามนุษย์
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 ซึ่งในปัจจุบันได้บังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. ในฐานะนายกสมาคมการประมงจังหวัดตราด มีผลงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลทั้งในด้านการจัดหญ้าทะเลเทียมเพื่อเป็นแหล่งอาศัยสัตว์น้ำชายฝั่งในอ่าวตราด เป็นผู้เสนอกำหนดเขตทำการประมงในจังหวัดตราด รวมทั้งเป็นกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีใช้อย่างสมดุล โดยเสนอค่า MSY (Maxlmum Sustainable Yield) หรือค่าผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน พร้อมกำหนดวันทำประมง
3. ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยชุมชน ได้ริเริ่มนำเสนอหลักสูตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในชุมชนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชน

Elementศิษย์เก่าดีเด่นประเภท : สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและมหาวิทยาลัย ปี 2560


พลเอก ดร.ปกิตน์ สันตินิยม

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :ประธานคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
ปริญญาโท : ปีที่สำเร็จการศึกษา 2554
สำเร็จการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา : สื่อสารการเมือง
คณะ : วิทยาลัยสื่อสารการเมือง
ผลงานที่โดดเด่น :
เป็นอดีตรองผู้บัญชาการ หน่วยทหารพัฒนา ที่ได้นำเอาความรู้ด้านสื่อสารการเมือง ไปใช้ในหน่วยงานทหารพัฒนา จนสามารถสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในชนบท กับบทบาทของทหารในการพัฒนา นอกจากนั้น ยังได้สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม ในฐานะที่ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงนับเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเกริก ที่นำเอาองค์ความรู้ด้านสื่อสารการเมืองไปสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยเกริกเป็นอย่างยิ่ง สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นในโอกาสครบรอบ 65 ปี ของมหาวิทยาลัยเกริก

คุณสรนันท์ พรรณเชษฐ์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท สหภัทร จำกัด
ปริญญาโท : ปีที่สำเร็จการศึกษา 2548
สำเร็จการศึกษา : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์
คณะ : ศิลปศาสตร์
ผลงานที่โดดเด่น :
เป็นกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท สหภัทร จำกัด และเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พร้อมทั้งเจ้าของกรรมสิทธิ์หุ้นในบริษัทมากกว่า 500 แห่ง ขณะเดียวกันทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนในหลากหลายหน่วยงาน โดยมีตำแหน่งรองเลขาธิการ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้พิพากษาสมทบ วิทยากร และยังเป็นอาจารย์พิเศษด้านเศรษฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ นอกจากนี้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุตถิดิเรกคุณาภรณ์ และเข็มพระราชทานที่ระลึกจากการทำคุณประโยชน์และดำรงตนเป็นที่หน้ายกย่องแก่สังคมและมหาวิทยาลัย

ดร. วัชรี ปรัชญานุสรณ์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :กรรมการผู้จัดการโรงแรม เดอะเปียโนรีสอร์ท
ปริญญาโท : ปีที่สำเร็จการศึกษา 2559
สำเร็จการศึกษา : นิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์นวัตกรรม
คณะ : นิเทศศาสตร์
ผลงานที่โดดเด่น :
เป็นบัณฑิตที่เรียนจบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ระหว่างที่เรียนหนังสือได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานเพื่อสังคมไปด้วย จนกระทั่งเมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ได้มีการนำความรู้จากหลักสูตรของคณะนิเทศศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาขับเคลื่อนผลักดันภาคส่วนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประเทศชาติ จนได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ทางสังคม ดังนี้ ด้านการศึกษา เป็นนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนโรงเรียนนอกระบบ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิคระกรรมการ การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) เป็นอนุกรรมาธิการสมัชชาการศึกษาด้านยุทธศาสตร์ จังหวัดนครราชสีมา เป็นประชาสัมพันธ์สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และเป็นเหรัญญิกมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการศึกษาเอกชน ด้านการท่องเที่ยว เป็นนายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เป็นที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นกรรมการที่ปรึกษาหอการค้าโคราช จังหวัดนครราชสีมา และเป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา
นอกจากนี้ ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่เป็นกรรมการผู้จัดการโรงแรม เดอะเปียโนรีสอร์ท ที่อำเภอปากช่อง เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ให้โอกาสแก่นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ใช้เป็นสถานที่ในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติทางด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อีกด้วย

Elementศิษย์เก่าดีเด่นประเภท : รุ่นใหม่ ปี 2560


คุณมาริโอ้ เมาเร่อ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :ศิลปินนักแสดง
ปริญญาโท : ปีที่สำเร็จการศึกษา 2559
สำเร็จการศึกษา : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา : สื่อสารการเมือง
คณะ : วิทยาลัยสื่อสารการเมือง
ผลงานที่โดดเด่น :
เป็นศิลปินนักแสดง ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน โดยเป็นนักแสดงที่มีผู้นิยมอย่างมาก และได้นำเอาองค์ความรู้ด้านสื่อสารการเมืองไปใช้ ในการแสดงและการสื่อสารกับสื่อมวลชนและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปินรุ่นใหม่ ที่มีบุคลิกสง่างาม และมีความอ่อนน้อมถ่อมตน รวมทั้งสื่อสารได้อย่างมีศักยภาพ จึงนับเป็นศิษย์เก่ารุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเกริก ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นอย่างยิ่ง สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นในโอกาสครบรอบ 65 ปี ของมหาวิทยาลัยเกริก

คุณพัชราวลี รักความชอบ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :ผู้จัดการส่วน สำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
ปริญญาโท : ปีที่สำเร็จการศึกษา 2553
สำเร็จการศึกษา : นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
สาขาวิชา : นิติศาสตร์
คณะ : นิติศาสตร์
ผลงานที่โดดเด่น :
มีความโดดเด่นในทางวิชาการ ขณะเป็นนักศึกษา เป็นผู้มีความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลืองานคณะและมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ เป็นนักศึกษาเรียนดี โดยได้รับทุนเรียนดีของมหาวิทยาลัยเกริก เมื่อ พ.ศ.2553 และสำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ปีการศึกษา 2553 ภายหลังสำเร็จการศึกษา สอบวัดความรู้ผ่าน ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. เมื่อ พ.ศ.2554 สอบเป็นเนติบัณฑิตไทย เมื่อ พ.ศ.2556 สอบใบอนุญาตว่าความ เป็นทนายความ เมื่อ พ.ศ.2556 และสำเร็จการศึกษา นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาบริหารงานยุติธรรม)มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปีการศึกษา 2559
นางสาวพัชราวลี รักความชอบ จึงเป็นศิษย์เก่ารุ่นใหม่ผู้มีความโดดเด่นด้านวิชาการ เรียนดี และสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันแห่งนี้ ในการแสดงถึงมาตรฐานทางวิชาการของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ที่สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถออกไปแข่งขันกับบัณฑิตทางกฎหมายของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และเชื่อได้ว่าศิษย์เก่าของเราผู้นี้จะประสบความสำเร็จในสายวิชาชีพทางกฎหมายต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอน