ภาพบรรยากาศ งาน “วันรำลึก 40 ปี ดร.เกริก” ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกริก เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ลานอนุสาวรีย์ ดร.เกริก โดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และกล่าวสดุดีท่านอาจารย์ ดร.เกริก มังคละพฤกษ์ พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา 5 คน กล่าวสดุดีด้วยภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษากัมพูชา ภาษาลาว และภาษาไทย จากนั้นได้มีพิธีการวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์ท่านอาจารย์ ดร.เกริก ต่อมาท่านอธิการบดีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นทั้ง 8 ท่าน และมีการแสดงชุด “รำกลองยาว” ช่วงสุดท้ายเป็นการปาถกฐาพิเศษ เรื่อง “ภาวะผู้นำทางการศึกษาของอาจารย์ ดร.เกริก มังคละพฤกษ์” โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

#มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #KrirkUniversity