ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง Shouguang Vovatipntion Education Center หลังจากนั้น ผศ.ดร. นุสรา เกิดประทุม และอาจารย์ Qi Bin ได้พาคณะผู้บริหารจาก Shouguang Vovatipntion Education Center เดินเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกริก