ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก และ นางสุมนมาศ วุฒิสว่างธรรม ผู้อำนวยการ นายสยามรัศมิ์ สินภัทรบดี รองกรรมการบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยเกริก วันที่ 9 ตุลาคม 2561