ร่วมงานกับ ม.เกริก

Elementตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการและบริการวิชาการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย / เพศหญิง
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ / การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ / Data Science หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ / การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์การสอนหรือวิจัย จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สวัสดิการ
- ค่ารักษาพยาบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- กองทุนประกันสังคม
- ค่าครองชีพและเงินเดือน

Elementเจ้าหน้าที่ธุรการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
- ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
- สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานทั้งภายในและภายนอกสำนักงานได้
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- ค่ารักษาพยาบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- กองทุนประกันสังคม
- ค่าครองชีพ และเงินเดือนประจำ

Elementช่างแอร์

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
- ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
- คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
- มีความสามารถในการซ่อมแอร์ และไฟฟ้า
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- ค่ารักษาพยาบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- กองทุนประกันสังคม
- ค่าครองชีพ และเงินเดือนประจำ

Elementพนักงานขับรถ

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
- มีความสามารถในการขับรถและบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น
- มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- ค่ารักษาพยาบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- กองทุนประกันสังคม
- ค่าครองชีพ และเงินเดือนประจำ

Elementแม่บ้าน

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
- หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
- คุณวุฒิระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ขึ้นไป
- มีจิตใจที่รักงานบริการและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
- ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- ค่ารักษาพยาบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- กองทุนประกันสังคม
- ค่าครองชีพ และเงินเดือนประจำ

ติดต่อสมัครงาน
❇️ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
❇️ ฝ่ายบริหาร สำนักอธิการบดี
❇️ ชั้น 2 ห้อง 1209 อาคารมังคละพฤกษ์
❇️ โทร : 02-552-3500-9 ต่อ 216