ร่วมงานกับ ม.เกริก

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานผลิตสื่อ Digital และ Social Media

จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ดูแลด้านภาพลักษณ์องค์กร และการสื่อสาร รวมถึงจัดเตรียมข้อมูลผลงานของบริษัทเพื่อสื่อสารกับสาธารณะ
2. เป็นตัวกลางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
3. สร้างสรรค์ ออกแบบ แนวคิด (Concept) การเขียน Copy Write เพื่อใช้ในสื่อต่างๆ
4. ร่วมเสนอแนวคิด (Concept) ทิศทางวารสารฯให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
5. รวบรวม จัดทำ clipping วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารและโฆษณาขององค์กรและคู่แข่งขัน
6. ติดต่อประสานกับตัวแทนสื่อต่างทั้ง Online และ Offline เพื่อให้งานสื่อสารเป็นไปตามแผนงาน
7. Update ข้อมูลใน Social Media และ Website ของบริษัท
8. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
- ชาย/หญิง อายุ 25-35ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา PR Advertising , Mass Communication การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน Online Marketing อย่างน้อย 2 ปี
- มีความรู้เป็นอย่างดีด้าน Social Network ต่างๆเช่น FaceBook , IG, Twitter , Line เป็นต้น
- มีความรู้ด้าน SEO , Email marketing , Face Book Marketing เป็นอย่างดี
- มีความคิดสร้างสรรค์ รักในการออกแบบ สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Illustrator,และ Microsoft Office ได้
- มีความเข้าใจในกระบวนการทำงานด้านการออกแบบ เพื่อสามารถสื่อสารให้ตรงตามเป้าหมายของโครงการและองค์กร
- มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ การประสานงาน กับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถรับมือและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

สวัสดิการ
- ค่ารักษาพยาบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- กองทุนประกันสังคม
- ค่าครองชีพ และเงินเดือนประจำ

ติดต่อสมัครงาน
❇️ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
❇️ ฝ่ายบริหาร สำนักอธิการบดี
❇️ ชั้น 2 ห้อง 1209 อาคารมังคละพฤกษ์
❇️ โทร : 02-552-3500-9 ต่อ 216