หม่อมราชวงศ์ดำรงดิศ ดิศกุล เป็นผู้ประทานมอบรางวัลเกียรติยศเทพปัญจสิงขรนาคราช (อีสานอวอร์ด2019) ครั้งที่ 1 ให้แก่ ศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ในสาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ สโมสรกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity