รับสมัครนักศึกษาใหม่

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ก.ค. 2560

Elementหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

 

หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ

คณะศิลปศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
- สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสังคม
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาสาธารณสุขบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์

คณะนิติศาสตร์
- สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์)

คณะบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์)

คณะศิลปศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
- สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสังคม
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาสาธารณสุขบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์

คณะนิติศาสตร์
- สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศิลปศาสตร์
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิชาสาธารณสุขมหาบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คณะนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต
- หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
- หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง

คณะนิติศาสตร์
- หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง
- หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการเมือง

หลักสูตรปริญญาเอก

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง

คณะนิเทศศาสตร์
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์นวัตกรรม

คณะศิลปศาสตร์
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

Elementหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์)


คณะบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

จบ ปวส ต่อปริญญาตรีที่ ม.เกริก
จบ ปวส ต่อปริญญาตรีที่ ม.เกริก