เปิดรับนักศึกษาใหม่ การจัดการธุรกิจการบิน (ปริญญาตรี)

โอกาสสำหรับการเรียนธุรกิจการบิน

หลักสููตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน