Blog

ม.เกริกได้รองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดนวัตกรรมทางธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการบัญชี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการส่งผลงานชื่อ Flood Fighter: Brand “BENJI” เข้าประกวดโครงการแข่งขันนวัตกรรมทางธุรกิจ “Business Idea for Success : Better Life” ระดับอุดมศึกษา จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจัดโดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10