เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2561 ท่านศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้เข้าพบท่าน Samdech Hun Sen, นายกรัฐมนตรี ประเทศกัมพูชา เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษากัมพูชา ได้มาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกริก ภายใต้ชื่อ “ทุนสมเด็จฮุน เซน” และทางคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริกเตรียมมอบ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสื่อสารการเมือง ให้กับท่านสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน