Blog

,

มหาวิทยาลัยเกริก มอบกระเช้าปีใหม่แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน MOU และมอบทุนเรียนดีแก่นักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชเนตตี พิพัฒนางกูร ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และคุณอนุภารัตน์ จ่าชัยภูมิ หัวหน้างานพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 และวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อมอบกระเช้าปีใหม่และมอบทุนการศึกษาเรียนดีฟรีตลอดหลักสูตร (Fulbright) จำนวน 1 ทุนในปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 8 โรงเรียนดังนี้

1. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
2. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย) ๔
3. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
4. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒
5. โรงเรียนเบญจมินทร์
6. วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ
7. วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ
8. วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

8 1 2 3 4 5 6 7