ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ พร้อมให้โอวาท ในการศึกษาเล่าเรียน และบทบาทการเป็นผู้นำที่ท่านอธิการเน้นย้ำเสมอ เพื่อการพัฒนาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเกริกได้เป็นผู้นำที่ดีในอนาคตต่อไป

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity