ผศ.ดร. นุสรา เกิดประทุม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร. ปรางทิพย์ ยุวานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง Kuangsai Educai Technology Group กับมหาวิทยาลัยเกริกหลังจากนั้น ผศ.ดร. นุสรา เกิดประทุม และอาจารย์ Qi Bin ได้นำคณะผู้บริหารจาก ระหว่าง Kuangsai Educai Technology Group เดินเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกริก