เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง Liming Vocational University และ มหาวิทยาลัยเกริก และมีการพูดคุยถึงแนวทางการศึกษา โดยมีคณะผู้บริหารทั้งสองมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมหารือครั้งนี้ด้วย