ดร. ปรางทิพย์ ยุวานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกริก เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง Zhoukou Normal University และ มหาวิทยาลัยเกริก
จากนั้นคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริกได้ นำคณะผู้บริหารจาก Zhoukou Normal University และนักศึกษา เดินเยี่ยมชมสำนักหอสมุดและห้องศาลจำลองของมหาวิทยาลัยเกริก เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกริก

#มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #KrirkUniversity