Blog

, ,

พิธีมอบเครื่องหมายและตราสัญลักษณ์

รองศาสตราจารย์ สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย รองอธิการบดีฝ่านวิชาการเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายและตราสัญลักษณ์นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเกริก ประจำปีการศึกษา 2560 วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2300 อาคาร ดร.เกริก

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10