Blog

ผู้แทนอธิการบดี ม.เกริก มอบกระเช้าปีใหม่

ผู้แทนอธิการบดี ม.เกริก มอบกระเช้าปีใหม่แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน MOU และมอบทุนเรียนดีแก่นักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชเนตตี พิพัฒนางกูร ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และคุณอนุภารัตน์ จ่าชัยภูมิ หัวหน้างานพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 27 และ 30 มกราคม 2560 เพื่อมอบกระเช้าปีใหม่ และในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกริกมอบทุนการศึกษาเรียนดีฟรีตลอดหลักสูตร (Fulbright) จำนวน 1 ทุนสำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 7 โรงเรียนดังนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา และโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

ผู้แทนอธิการบดี ม.เกริก มอบกระเช้าปีใหม่-7   ผู้แทนอธิการบดี ม.เกริก มอบกระเช้าปีใหม่-6   ผู้แทนอธิการบดี ม.เกริก มอบกระเช้าปีใหม่-5 ผู้แทนอธิการบดี ม.เกริก มอบกระเช้าปีใหม่-4   ผู้แทนอธิการบดี ม.เกริก มอบกระเช้าปีใหม่-3   ผู้แทนอธิการบดี ม.เกริก มอบกระเช้าปีใหม่-2   ผู้แทนอธิการบดี ม.เกริก มอบกระเช้าปีใหม่-1