ปฏิทินการศึกษา

ระดับปริญญาตรี


ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561


ปีการศึกษา 2560

ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

                         ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
                         ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

                        ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
                        ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560


ปีการศึกษา 2559

ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย  ปีการศึกษา  2559
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559